Rekrutacja

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 3 im. Wandy Chotomskiej w Szubinie na rok szkolny 2022/2023 prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego – strona do logowania:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/szubin

TERMINARZ REKRUTACJI

21.02.2022-25.02.2022 – składanie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

28.02.2022-25.03.2022 – składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zmieniającego przedszkole.
08.04.2022 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
11.04.2022-15.04.2022 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
22.04.2022 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 29.04.2022 – pisemne powiadomienie przez dyrektora przedszkola rodziców/opiekunów prawnych o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.