Grupa Motylki – zebranie z rodzicami

Grupa Motylki

20.05.2021r ( czwartek) w sali nr 18 o godz.16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej, na które serdecznie zapraszamy rodziców.

Tematyka spotkania:

  • zapoznanie z wynikami obserwacji końcowej  dziecka
  • organizacja dnia Mamy i Taty
  • organizacja Dnia Dziecka
  • zakończenie roku szkolnego
  • inne sprawy organizacyjne grupy

Grupa Wróbelki – zebranie z rodzicami

Grupa Wróbelki

Dnia 19.05.2021 (środa ) godzina 16 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

Grupa Stokrotki – zebranie z rodzicami

Grupa Stokrotki

20.05.2021r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i inne

Zapraszamy

Grupa Biedronki – zebranie z rodzicami

Grupa Biedronki

17.05.2021r. (poniedziałek) w sali nr o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej. 
Na zebraniu omówimy między innymi – wyniki obserwacji końcowej, uroczystość Dnia Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz inne bardzo ważne kwestie.
Bliżej wskazanego terminu poinformujemy, czy zebranie odbędzie się z podziałem na grupy, czy będzie możliwe przeprowadzenie zebrania dla wszystkich rodziców jednocześnie.

Grupa Muchomorki- zebranie z rodzicami

Grupa Muchomorki

18. 05. 2021r. (wtorek) w sali nr 2 odbędzie się
Zebranie z rodzicami w celu omówienia obserwacji końcowej dziecka.
Zebranie przeprowadzone będzie w odstępach czasowych w czterech grupach po pięć osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wychowawca grupy powiadomi każdego rodzica o godzinie spotkania.

Pracowity początek wiosny w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie…

Chociaż pogoda nie zachęca, przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 i tak czują wiosenną radość w powietrzu. Początek wiosny sprzyjał artystycznym zapędom, więc dzieci przywitały nową porę roku w barwny sposób. Najpierw powstał ogromny portret Pani Wiosny, który był wspólnym dziełem wszystkich przedszkolnych grup, a następnie świętowaliśmy Tydzień Kolorów.

czytaj więcej…

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


12-16.04.2021r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


Potwierdzenie można złożyć osobiście, przez przesłanie

zeskanowanego dokumentu na adres

przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych

drzwiach do przedszkola.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która  ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom.

Rodzicu!

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne unkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy moodle, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia w przedszkolu na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych środkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Wiosna

19 marca przedszkolaki powitały wiosnę. Grupy dostały wiele zadań do wykonania: zagadki, tor przeszkód, zabawy przy muzyce i inne. Na koniec każda grupa pokolorowała fragmenty ilustracji „Wiosna”, które złączone w całość są odpowiedzią na list od Bociana Długonogiego.

Opracowała Marlena Sikora