Wpływ ruchu na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka

Wpływ ruchu na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka

Od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na zdrowie i rozwój każdego organizmu, a w szczególności organizmu dziecka, którego potrzeby ruchowe są zdecydowanie największe i wynoszą od 3 do 5 godzin dziennie. W okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym rozwój psychiczny i ruchowy dziecka są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Oznacza to, że prawidłowy rozwój poznawczy nie jest możliwy bez odpowiedniej aktywności motorycznej, która stanowi źródło doznań i pobudzeń prowokujących układ nerwowy dziecka do działania, czyli rozwoju. Innymi słowy, ruch stanowi niezbędny bodziec rozwojowy, uaktywniający wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Czytaj więcej…

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne
wakacje naszych dzieci

W okresie letnim dzieci rzadziej niż w pozostałych miesiącach uczęszczają do przedszkola. I słusznie, przedszkolaki również potrzebują odpoczynku po wielu miesiącach wczesnego wstawania i uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych.

czytaj więcej…

Laureaci konkursu plastycznego ,,Lubię technologię’’

Laureaci konkursu plastycznego ,,Lubię technologię’’

I miejsce: Michalina Burczyk- grupa ,,Wróbelki’’

II miejsce: Michał Grobelski- grupa ,,Wróbelki’’

III miejsce: Wiktor Koralewicz- grupa ,,Motylki’’ oraz Bartłomiej Czaczyk –grupa ,,Biedronki’’.

Zbieramy nakrętki dla Lenki

Od 01.10.2020r Samorządowe Przedszkole nr 3 im. W. Chotomskiej w Szubinie czynnie włączyło się w akcje pomagania małej Celince- zbieranie plastikowych nakrętek, z których dochód został przeznaczony na leczenie Celinki, chorej na SMA. Mieszkańcy Szubina i okolic wielokrotnie napełniali wystawione przed przedszkolem czerwone, metalowe serducho. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać ponad 550 kg plastikowych nakrętek. Dziękujemy Wam Kochani za to.
Akcję pomocy zakończyliśmy w maju 2021r.

Naszą obecną podopieczną, dla której zbieramy plastikowe nakrętki jest Lenka Marczak. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację  małej, walecznej księżniczki.

Materiał: Wanda Zygmunt- Król, zespół ds. profilaktyki

Informacja

DRODZY RODZICE/OPIEKUNOWIE OD 17.05.2021r. (PONIEDZIAŁEK)

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola (hol główny na parterze – szatnia), z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi
lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


W trosce o wspólne bezpieczeństwo w szatni może przebywać max. 3 rodziców.

Wyjście z placówki przez ogród przedszkola do godz. 15.15.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o przestrzeganie w/w wytycznych.

Dyżury specjalistów

DYŻURY SPECJALISTÓW

Specjalistadatagodzina
Rehabilitant17.05.2021r.15.00-16.00
Logopeda18.05.2021r.15.00-16.00
Psycholog19.05.2021r.15.00-16.00
Terapeuta Integracji Sensorycznej20.05.2021r.15.00-16.00

Grupa Motylki – zebranie z rodzicami

Grupa Motylki

20.05.2021r ( czwartek) w sali nr 18 o godz.16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej, na które serdecznie zapraszamy rodziców.

Tematyka spotkania:

 • zapoznanie z wynikami obserwacji końcowej  dziecka
 • organizacja dnia Mamy i Taty
 • organizacja Dnia Dziecka
 • zakończenie roku szkolnego
 • inne sprawy organizacyjne grupy

Grupa Wróbelki – zebranie z rodzicami

Grupa Wróbelki

Dnia 19.05.2021 (środa ) godzina 16.00 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego.

Grupa Stokrotki – zebranie z rodzicami

Grupa Stokrotki

20.05.2021r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali nr 1 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Omówione zostaną wyniki obserwacji końcowej Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego i inne

Zapraszamy

Grupa Biedronki – zebranie z rodzicami

Grupa Biedronki

17.05.2021r. (poniedziałek) w sali nr o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami w formie stacjonarnej. 
Na zebraniu omówimy między innymi – wyniki obserwacji końcowej, uroczystość Dnia Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz inne bardzo ważne kwestie.
Bliżej wskazanego terminu poinformujemy, czy zebranie odbędzie się z podziałem na grupy, czy będzie możliwe przeprowadzenie zebrania dla wszystkich rodziców jednocześnie.

Grupa Muchomorki- zebranie z rodzicami

Grupa Muchomorki

18. 05. 2021r. (wtorek) w sali nr 2 odbędzie się
Zebranie z rodzicami w celu omówienia obserwacji końcowej dziecka.
Zebranie przeprowadzone będzie w odstępach czasowych w czterech grupach po pięć osób z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Wychowawca grupy powiadomi każdego rodzica o godzinie spotkania.

Pracowity początek wiosny w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie…

Chociaż pogoda nie zachęca, przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 i tak czują wiosenną radość w powietrzu. Początek wiosny sprzyjał artystycznym zapędom, więc dzieci przywitały nową porę roku w barwny sposób. Najpierw powstał ogromny portret Pani Wiosny, który był wspólnym dziełem wszystkich przedszkolnych grup, a następnie świętowaliśmy Tydzień Kolorów.

czytaj więcej…

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022


12-16.04.2021r. potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna

woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


Potwierdzenie można złożyć osobiście, przez przesłanie

zeskanowanego dokumentu na adres

przedszkola: sekretariat@przedszkole3.szubin.pl

lub wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównych

drzwiach do przedszkola.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzimy co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Na wybór patrona tego dnia miał wpływ fakt, że napisane przez niego baśnie znane są na całym świecie. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci warto wspomnieć o akcji społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, która  ma na celu zachęcenie rodziców do czytania książek swoim pociechom.

Rodzicu!

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne unkcjonowanie przedszkola. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy moodle, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.
Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia w przedszkolu na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych środkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca 2021 r.

Wiosna

19 marca przedszkolaki powitały wiosnę. Grupy dostały wiele zadań do wykonania: zagadki, tor przeszkód, zabawy przy muzyce i inne. Na koniec każda grupa pokolorowała fragmenty ilustracji „Wiosna”, które złączone w całość są odpowiedzią na list od Bociana Długonogiego.

Opracowała Marlena Sikora

Rekrutacja – składanie wniosków 1-26.03.2021r.

1.03.2021r.-26.03.2021r.


składanie wniosków o przyjęcie


dziecka do przedszkola na


nowy rok szkolny 2021/2022 

Rodzicu!!!

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i ograniczoną

możliwością wstępu do placówki, aby złożyć poprawny wniosek należy

poprosić pracownika sekretariatu celem skorygowania ewentualnych

błędów lub uzupełniania braków we wniosku.

Grosze zbieramy chorej Celince pomagamy!

W przedszkolu

nadal trwa akcja

„Grosze zbieramy

chorej Celince

pomagamy „.

Kolejna kwota 562,50 zł wpłacona. Łącznie zebraliśmy już 866 zł.

Dziękujemy za wsparcie akcji i mamy nadzieję, że kwota będzie dużo wyższa.

Rekrutacja 2021/2022

Informacja pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Drodzy rodzice

W dniach 26-29.01.2021r. istnieje możliwość spotkania ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie:

 • logopedii
 • rehabilitacji ruchowej
 • terapii SI
 • psychologii
 • kompetencji emocjonalno-społecznych
 • zajęć rozwijających uzdolnienia (koła zaiteresowań)

Na spotkaniu omówione zostaną efekty pracy w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.

W celu ustalenia godziny i formy spotkania (stacjonarna lub przez platformę Moodle-jitsi) prosimy o kontakt telefoniczy lub e-mail z wychowawcą lub specjalistą.

Dzień Babci i Dziadka

Informacje z podjętych działań w grupach zostaną

umieszczone na platformie Moodle.

Remineralizacja zębów

Dnia 10.12.2020r. (czwartek) w przedszkolu będzie przeprowadzona

remineralizacja zębów. Zabiegowi zostaną poddane dzieci,

które dostarczyły do przedszkola stosowną zgodę.

Informacja

Drodzy Rodzice

Informujemy, że opłaty za wyżywienie oraz pobyt

dziecka w przedszkolu w miesiącu grudniu 2020r.

będą uiszczane dwukrotnie:

do 10 grudnia za miesiąc listopad 2020r.

do 20 grudnia za miesiąc grudzień 2020r.

W zw. z powyższym prosimy do dnia 11.12.2020r.

uzgodnić telefonicznnie lub e-mailowo z

sekretariatem przedszkola obecność dziecka w

miesiącu grudniu.

Rodzicu Ważna informacja! 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że zmianie ulega sposób przyprowadzania i odbierania dzieci do i z przedszkola.

Od poniedziałku 9.11.2020r. rodzice nie mogą wchodzić do przedszkola.

Rodzice przyprowadzają dziecko do głównego wejścia, odbijając jego kartę wstępu. Pracownik dyżurujący, zaopiekuje się dzieckiem i bezpiecznie doprowadzi je do swojej grupy. Odbiór dziecka następuje w ten sam sposób.

Prosimy i dziękujemy za wyrozumiałość.

INFORMACJA dot. dojazdów od dnia 9.11.2020r.

Dzieci dojeżdżające będą dowożone BUSEM według następującego rozkładu:

7.00– wyjazd z Szubina

7.10 – Kornelin (odwóz godz. 13.30)

7.20 – Smolniki (odwóz godz. 13.30)

7.35 – Łachowo (odwóz godz. 14.00)

7.50 – Godzimierz (odwóz godz. 14.00)

Rada Rodziców w związku z planowanymi

przedsięwzięciami prosi o dokonywanie

wpłat na konto rady rodziców.

Kontrowersje wokół smoczka: pomaga czy szkodzi?

Na temat smoczka krąży wiele opowieści. Każdy rodzic zdaje się wiedzieć, co jest najlepsze dla jego dziecka. Jak ze smoczkiem jest w rzeczywistości?

W głównej mierze smoczek pomaga zaspokoić odruch ssania nieodżywczego, który wynika z fizjologii każdego niemowlaka. Trudno jednak nie zwrócić uwagi na konsekwencje, które wiążą się z jego nieodpowiednim użytkowaniem. Co do nich zaliczamy?

czytaj więcej…

„PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WANDY CHOTOMSKIEJ”

         Jak co roku październik jest w przedszkolu miesiącem, w którym motywem przewodnim jest literatura patronki placówki -Wandy Chotomskiej.
         W związku z reżimem sanitarnym, który uniemożliwia spotkania całej społeczności przedszkolnej w jednym miejscu, w poszczególnych grupach odbyły się konkursy recytatorskie „Wanda Chotomska – dzieciom”.
         W każdej grupie została wyłoniona jedna osoba, która zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody niespodzianki. Dzieciom serdecznie gratulujemy opanowania treści nie łatwych wierszy oraz odwagi występu przed koleżankami i kolegami.

Pierwsze miejsca w poszczególnych grupach zajęli
Mikołaj Habera – „Biedronki”
Filip Pająk – „Muchomorki”
Amelia Lubiatowska – „Wróbelki”
Nikola Olszewska – „Motylki”
Maja Makowiecka – „Stokrotki”

Organizatorkami konkursu były Eliza Ewert i Marlena Sikora.

We wrześniu 2020r. ogłosiliśmy przedszkolną zbiórkę

kasztanów, której celem było wykazywanie przez dzieci

inicjatywy w działaniu, podejmowanie działań

charytatywnych oraz przystąpienia do akcji „Kasztany dla Celinki”.

Dnia 26 października 2020r. zakończyliśmy zbiórkę kasztanów.

Łącznie zebrano 919 kg, czyli 460 zł. zasili konto Celinki 🙂

Dziękujemy za zaangażowanie i podjęcie wyzwania.Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście

kształtowania się integracji sensorycznej

czytaj więcej…W związku z aktualnymi zaleceniami zw. z COVID zostają

odwołane stacjonarne zebrania z rodzicami. O terminach

zdalnych spotkań nauczyciele poinformują rodziców na

platformie Moodle.

Dnia 16.10.2020r. od godz. 9.30 w przedszkolu

przeprowadzona zostanie sesja zdjęciowa.

Zdjęcia wykonywane są na własną odpowiedzialność


firmy fotograficznej.

Poradnik dla rodzica
Wszawica – jak zapobiegać i uniknąć zarażenia

7.09.2020r. (poniedziałek) grupa Biedronki godz. 16.30

8.09.2020r. (wtorek) grupa Wróbelki godz. 16.30

9.09.2020r. (środa) grupa Stoktotki godz. 16.30

10.09.2020r. (czwartek) grupa Motylki godz. 16.30

14.09.2020r. (poniedziałek) grupa Muchomorki godz. 16.30

KILKA SŁÓW O DOBREJ ADAPTACJI… 

Pierwsze przekroczenie progu przedszkola to czas ogromnych zmian. Dziecko musi przystosować się do nowych warunków otoczenia, poznać nową organizację dnia, zaakceptować inną niż do tej pory pozycję społeczną (wszak do tej pory było w centrum uwagi rodziny, a teraz będzie przebywać w licznej grupie rówieśniczej). Nie sposób też zapomnieć o najważniejszym – pobyt w przedszkolu nierozerwalnie łączy się z rozstaniem z rodzicami.
To duże wyzwanie, zarówno dla maluszka, który nigdy wcześniej nie uczęszczał do żadnej placówki, jak i starszego przedszkolaka, który wraca po dłuższej nieobecności lub zmienia przedszkole. Choć brzmi strasznie, jest to bardzo ważny element rozwoju.

czytaj więcej…

Drodzy Rodzice

W związku z zaistniałą sytuację (zw. z koronawirusem) dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 3 w Szubinie przedstawia organizację pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

czytaj więcej…

________________________________________

________________________________________

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK – cz.2 (w świecie elektronicznym)

Żyjemy w czasach ogromnego postępu technologiczno-informacyjnego. Komputer, tablet czy telefon, a dzięki nim także szybki dostęp do Internetu to dla wielu z nas codzienność i coraz trudniej wyobrazić nam sobie funkcjonowanie bez nich. Czas pandemii jeszcze bardziej utwierdził nas w przekonaniu o konieczności ich posiadania. Niezaprzeczalnie są dużym ułatwieniem w wielu dziedzinach życia i niosą za sobą liczne korzyści, m.in. dając dostęp do olbrzymich zasobów informacji, czy ułatwiając szybkie komunikowanie się z innymi ludźmi.  Korzystamy z nich nie tylko my, ale także coraz częściej nasze dzieci. Przed postępem oczywiście nie uciekniemy i korzystajmy z jego dobrodziejstw, ale róbmy to rozsądnie i uczmy tego również nasze pociechy. Pamiętajmy, że technologia to nie tylko możliwości, ale też wiele zagrożeń, szczególnie dla rozwijających się i ciekawych świata przedszkolaków.

czytaj więcej…