Terapia logopedyczna

Prowadząca: neurologopeda mgr Eliza Ewert

Ramowy program zajęć logopedycznych

Cele ogólne:
– Kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
– Stymulacja rozwoju językowego dzieci z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna).

Cele szczegółowe:
– Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej
– Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
– Doskonalenie wymowy już ukształtowanej
– Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
– Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej

1. Diagnoza logopedyczna.

Schemat badania logopedycznego:
– badania wstępne (wywiad, obserwacja, orientacyjne badanie mowy)
– badania uzupełniające (badania sprawności aparatu artykulacyjnego, badanie funkcji  połykowej, funkcji oddechowej, orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu fonematycznego, badanie pamięci słuchowej, kinestezji mowy, płynności i prozodii mowy, badanie emisji głosu, badanie praksji i gnozji – badania podstawowe (badanie rozumienia, mówienia); – badania specjalistyczne (wg potrzeb)

2. Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywoływania zaburzonych głosek:
– Ćwiczenia oddechowe (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, rozruszanie przepony i usuwanie nadmiernego napięcia mięśniowego)
– Ćwiczenia narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), w tym pionizowanie języka, nauka prawidłowego połykania
– Ćwiczenia emisyjno-głosowe
– Ćwiczenia słuchowe

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy w przypadku zaburzeń artykulacji:
– Wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski
– Utrwalenie wywołanego dźwięku w izolacji, w sylabach i wyrazach we wszystkich pozycjach (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie) i sąsiedztwie fonetycznym, a także wykorzystując zdania, krótkie teksty i różnorodny materiał językowy (wiersze, piosenki, wyliczanki, powiedzenia)
– Automatyzacja wywołanego dźwięku w mowie spontanicznej – wypracowanie umiejętności autokontroli i autokorekcji

4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną.
– Ćw. ortofoniczne
– Ćw. stymulujące rozwój słuchu fonematycznego
– Ćw. prawidłowego budowania zdań pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym
– Ćw. rozwijające słownik czynny i bierny
– Ćw. i zabawy z muzyką – logorytmika
– Ćw. stymulujące ogólny rozwój dziecka: koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, pamięci, myślenia, orientacji przestrzennej oraz percepcji słuchowej i wzrokowej
– Kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.

Wyrabianie u dzieci umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.

**********************************************************************************************************

Profilaktyka logopedyczna Smerfy – Ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia narządów mowy

Profilaktyka logopedyczna Motylki – Zabawy fonacyjne

Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy