Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Prowadząca: mgr Patrycja Gaszkowska – Grzeszczak

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Podstawowym założeniem jest prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Zajęcia mogą być prowadzone przez różnych specjalistów: m.in. logopedę, psychologa, pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej. Dokładny wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka i zaleceń opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dla każdego dziecka zakwalifikowanego na w/w zajęcia opracowany jest indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju, który dokładnie określa ich rodzaj i częstotliwość. Zawiera także informacje o planowanych aktywnościach i zadaniach, wykorzystywanych metodach pracy oraz określa cele rozwojowe i potrzeby dziecka.
Im wcześniej zostaje rozpoczęta praca terapeutyczna, tym łatwiej wyrównać deficyty rozwojowe, a wypracowane rezultaty procentują podczas dalszych lat życia.