Rewalidacja

Osoba prowadząca mgr Małgorzata Łuksztet

PLAN PRACY REWALIDACYJNEJ

Cele ogólne zajęć rewalidacyjnych:

 • usprawnianie ogólnego poziomu funkcjonowania dziecka,
 • stymulowanie i korygowanie zaburzonych funkcji,
 • rozwijanie motywacji do pracy,
 • wzmacnianie mocnych stron dziecka,
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi na zadaniu.

Cele szczegółowe zajęć rewalidacyjnych:|

 • stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,rozwijanie zdolności wnioskowania,konsekwencji zachowania, przewidywania,
 • rozwijanie motoryki małej i koordynacji ruchów,
 • rozwijanie mowy i komunikacji,
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych i ruchów precyzyjnych,
 • rozwijanie umiejętności określania relacji przestrzennych,
 • rozwijanie umiejętności określania relacji przestrzennych,
 • rozwijanie kompetencji językowych: poszerzanie zasobu słownictwa biernego i czynnego, umiejętności prowadzenia dialogu,
 • kształtowanie samooceny dziecka,
 • usprawnianie pamięci słuchowej,
 • usprawnianie pamięci wzrokowej,
 • rozwijanie pamięci i logicznego myślenia,
 • wdrażanie do podejmowania współpracy z drugą osobą poprzez wzajemną pomoc, podział zadań,
 • kształtowanie umiejętności społecznych – nazywania i rozpoznawania emocji, sposoby radzenia sobie z emocjami,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się, szanowania zachowania innych.