Opłaty

1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do:

 1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 5 godzin dziennego pobytu w przedszkolu).
 2. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 30,00 zł (trzydziestu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Należność z tytułu kary umownej powinna być uiszczona w najbliższym terminie wnoszenia opłat za korzystanie z świadczeń przedszkola.
 4. Opłatę za wyżywienie dziecka oblicza się na podstawie liczby dni  roboczych  w danym  miesiącu i aktualnej, dziennej   stawki żywieniowej,    wynoszącej   11,00 złotych (w tym:  śniadanie- 2,75 zł,     obiad- 5,50 zł,     podwieczorek- 2,75 zł), wynikającej z wysokości kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków.

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu:

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się opłat za pobyt i wyżywieniej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.

3. Opłaty:

 1. Opłaty za wszystkie świadczenia przedszkoli płatne są do dnia 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za miesiąc czerwiec i  grudzień nie później niż do 20 czerwca i 20 grudnia danego roku.
 2. Wysokość miesięcznej płatności może ulec zmianie na skutek zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin.
 3. Przedszkole zastrzega sobie możliwość podniesienia dziennej stawki za wyżywienie w trakcie roku, ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przyrządzania posiłków.
 4. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonać na konto Gminy Szubin
  36 8164 0001 2001 0008 6437 0001
 5. Opóźnienie w uiszczeniu opłat za świadczenia przedszkola powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia licząc od 11 dnia każdego miesiąca o ile to nie jest sobota, niedziela lub święto, a w przypadku miesięcy czerwiec i grudzień licząc od 20 czerwca i 20 grudnia.

.