WWR zajęcia logopedyczne

Prowadząca : mgr Eliza Ewert

Cele ogólne:
– rozwijanie mowy biernej i czynnej

Cele szczegółowe:
 1.Kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji:
–  rozumienie gestu, dotyku, mimiki, znaczenia wprowadzanych symboli (piktogramów, zdjęć),
– reagowanie na własne imię i nazwisko,
– słuchanie i adekwatne reagowanie na proste polecenia,
– rozpoznawanie nazw czynności, przedmiotów w najbliższym otoczeniu,
–  słuchanie krótkich wierszy, rymowanek

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych sposobów komunikacji (piktogramy, zdjęcia) w przypadku uczniów nie posługujących się mową werbalną. 

3. Kształcenie i rozwijanie umiejętności przekazywania informacji drogą werbalną:
–  nauka naśladowania układu ust podczas artykulacji samogłosek,
– naśladowanie artykulacji „widocznych” spółgłosek, łatwych pod względem wymowy, tworzenie prostych sylab, niosących określone znaczenie: am, da – da, ma – ma, ta – ta, ba – ba, daj, la – la, e – e itp.
– ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody,
– nazywanie członków rodziny, ich imion, nauka wymawiania swojego imienia, imion dzieci z grupy,  nauczycieli.

4. Rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa poprzez:
-nazywanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu i ich desygnatów na obrazie,
– nazywanie czynności i stanów w naturalnych sytuacjach i przedstawionych na obrazie,
– tworzenie słownika na użytek dziecka, pomocnego w procesie komunikowania się,
-wprowadzanie nowych słów z zakresu różnych kategorii,
-formułowanie prostych zdań, pytań,
–  kształcenie umiejętności tworzenia krótkich i dłuższych wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji,
– nauka prostych piosenek, rymowanek, wierszy.

5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy:
– masaż twarzy i narządów mowy (policzków, przełyku, warg i języka),
– wspomagane ćwiczenia artykulacyjne,
– nauka samodzielnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych (usprawnianie warg, języka, żuchwy).

6. Ćwiczenia oddechowe i głosowe:
–  nauka oddychania przez nos (wykształcenie nawyku zamykania ust, trening mięśnia okrężnego warg, kontrola ślinotoku),
-wydłużanie fazy wydechu,
– nauka oddychania torem brzuszno – przeponowym,
– ćwiczenia fonacyjne.

7. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek:
– w izolacji,
– w sylabach,
– w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie wyrazu, w grupach spółgłoskowych),

8. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej:
–  różnicowanie głosek opozycyjnych (szumiące – ciszące – syczące; dźwięczne – bezdźwięczne, twarde – miękkie),
– kształcenie reakcji słuchowej na określoną głoskę,
– wdrażanie do autokontroli podczas mówienia.

9. Usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy (ćwiczenia koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo – słuchowej, orientacji w schemacie własnego ciała, usprawnianie małej motoryki ).

Masaż logopedyczny

Ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej


Kształcenie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych sposobów komunikacji AAC

Zapewnienie dziecku wspomagającej komunikacji prowadzi do pojawienia i poszerzenia się mowy czynnej.

Celem zajęć logopedycznych w ramach alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się jest osiągnięcie przez dzieci:

  • możliwości porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie,
  • maksymalnej niezależności w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności, poczucie sprawczości,
  • możliwości uczestniczenia w rożnych formach życia społecznego na równi z innymi.