Kształcenie specjalne

Prowadząca: Dorota Lubawy, mgr Sylwia Szweda, mgr Wanda Zygmunt-Król

Kształcenie specjalne w naszym przedszkolu

Zajęcia na basenie, dogoterapia, integracja sensoryczna, terapia ręki, a także zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z psychologiem rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia –  te i inne zajęcia czekają na dzieci w naszym przedszkolu. W Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Szubinie bawimy i uczymy się razem i angażujemy w zabawę wszystkie możliwe zmysły: oglądamy, słuchamy, malujemy, śpiewamy, gramy na instrumentach, lepimy, tańczymy, smakujemy i dużo się śmiejemy. Nasze  przedszkole dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to przepełnione dobrą energią, bezpieczne, stworzone z miłością miejsce, w którym Twoje dziecko będzie mogło rozkwitnąć – poczuć swoją wyjątkowość, zacząć odkrywać świat, lepiej poznać siebie i rozwijać swoje talenty i mocne strony.

W naszym przedszkolu realizowane są także zajęcia WWR-  Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Co daje kształcenie specjalne w przedszkolu?

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie zaleceń wydanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na czym polega kształcenie specjalne w przedszkolu?

Dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość nauki w indywidualnym, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych tempie. Mogą rozpocząć realizację obowiązku szkolnego nawet dwa lata później, aniżeli ich zdrowi rówieśnicy.

Komu przysługuje  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego (….)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność  mogą otrzymać dzieci: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Kto wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niepełnosprawnego ruchowo, z afazją, niepełnosprawnego intelektualnie wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna właściwa ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszcza. Natomiast orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka niesłyszącego, słabosłyszącego, niewidomego, słabowidzącego, z autyzmem, zespołem Aspergera wydaje publiczna poradnia specjalistyczna wskazana przez kuratora oświaty. Informację o tym, która to poradnia, uzyskać możemy w przedszkolu/szkole dziecka lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na siedzibę przedszkola lub szkoły, do których ono uczęszcza. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Procedury związane z ubieganiem się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:

O wydanie dla dziecka Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskują rodzice lub opiekunowie prawni.Wniosek  o wydanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dołączone do niego załączniki mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Można go złożyć osobiście w sekretariacie Poradni, za pośrednictwem poczty  lub elektronicznie.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szubinie,
tel.52-384-89-70,
tel.kom.510-091-095
e-mail: kontaktszubin@ppppnaklo.pl

Komplet dokumentacji do wydania Orzeczenia stanowią: wniosek, wszelkie zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wyniki badania psychologicznego i pedagogicznego, opinia z przedszkola, opinie i informacje wydane przez specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia terapeutyczne, inna dokumentacja medyczna, kwestionariusz wywiadu dla zespołu orzekającego.

Inna dokumentacja medyczna (np. wyciąg z historii leczenia, orzeczenie o niepełnosprawności) może być pomocna dla pełnego oglądu sytuacji zdrowotnej i rozwojowej dziecka.

Po uzyskaniu przez zespół orzekający pełnej dokumentacji jego przewodniczący niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał wniosek. Termin w jakim zespół orzekający będzie rozpatrywał złożony wniosek jest uzależniony od kompletności dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia zgromadzenia przez zespół orzekający pełnej dokumentacji.

Całość przepisów prawa zawarta jest w –  Prawo Oświatowe art.127