KOŁO „DZIECIĘCA DRUŻYNA POŻARNICZA”

Zajęcia odbywają się w co drugą środę o godz. 13.00-14.00
Prowadzące: mgr Aleksandra Janiszewska, mgr Sylwia Szweda

Celem realizacji programu jest przygotowanie dzieci do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ewentualnej służby
w szeregach OSP. Program służy szkoleniu dzieci do szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego oraz popularyzacji działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Realizacja programu stanowi element wychowawczy, pozwalający na wyzwolenie spontaniczności i zabawy. Wskazuje  na różnorodne formy i możliwości spędzania czasu, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Cele ogólne:

  1. Zapoznanie z przedstawicielami służb związanych z ochroną życia i zdrowia.
  2. Zapoznanie z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu zdrowia i życia.
  3. Wykształcenie u dzieci umiejętności i nawyków unikania zagrożeń.
  4. Wykształcenie umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań.
  5. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę bezpieczeństwa.
  6. Budowanie systemu wartości „co jest dobre, a co złe”.
  7. Kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo jak i innych.
2. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się narzędziami.
3. Poznawanie czynności , jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia.
4. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
i niebezpiecznych.
5. Zapoznanie z telefonami alarmowymi.
6. Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru.
7. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
8. Wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach.

Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru.Poznawanie czynności , jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

Wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach.

Treści zawarte w programie są zgodne z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości umożliwić wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo, poszanowanie tradycji i kultury.

Wycieczka DDP do OSP w Szubinie

Dziecięca Drużyna Pożarnicza w SP w Łochowie

Nauka udzielania pierwszej pomocy