Opłaty

1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do:

 1. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin dziennego pobytu w przedszkolu).
 2. Za niewykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, przedszkole nalicza umowną karę pieniężną w wysokości 30,00 zł (trzydziestu złotych) za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Należność z tytułu kary umownej powinna być uiszczona w najbliższym terminie wnoszenia opłat za korzystanie z świadczeń przedszkola.
 4. Opłatę za wyżywienie dziecka oblicza się na podstawie liczby   dni  roboczych  w danym  miesiącu i aktualnej, dziennej   stawki   żywieniowej,    wynoszącej   6,00 złotych (w tym:  śniadanie- 1,50 zł,     obiad- 3,00 zł.,     podwieczorek- 1,50 zł.), wynikającej z wysokości kosztów surowców zużytych do przygotowania posiłków.

2. Nieobecność dziecka w przedszkolu:

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się dziennej stawki żywieniowej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie nie nalicza się za dni nieobecności, począwszy od pierwszego dnia nieobecności.
 3. Nie ulega zwrotowi stawka za zdeklarowaną ilość godzin zajęć wykraczających ponad podstawę programową, w przypadku obecności dziecka w przedszkolu i wcześniejszym odebraniu dziecka z przedszkola przez rodzica (opiekuna prawnego).

3. Opłaty:

 1. Opłaty za wszystkie świadczenia przedszkoli płatne są do dnia 10 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za miesiąc czerwiec i  grudzień nie później niż do 20 czerwca i 20 grudnia danego roku.
 2. Wysokość miesięcznej odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową może ulec zmianie na skutek zmiany treści uchwały Rady Miejskiej w Szubinie  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szubin.
 3. Przedszkole zastrzega sobie możliwość podniesienia dziennej stawki za wyżywienie w trakcie roku, ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przyrządzania posiłków.
 4. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonać na konto Gminy Szubin
  nr konta 36 8164 0001 2001 0008 6437 0001
 5. Opóźnienie w uiszczeniu opłat za świadczenia przedszkola powoduje naliczenie odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia licząc od 11 dnia każdego miesiąca o ile to nie jest sobota, niedziela lub święto, a w przypadku miesięcy czerwiec i grudzień licząc od 21 czerwca i grudnia.

.